Stadgar Västerhaninge Montessoriskola Ekonomisk Förening

Senast ändrade 2018-05-24

§ 1 Firma

Föreningens firma är VÄSTERHANINGE MONTESSORISKOLA EKONOMISK FÖRENING.

§ 2 Säte

Styrelsen har sitt säte i Haninge Kommun.

§ 3 Ändamål

Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intresse genom att driva grundskola, förskoleklass och fritidshem.

Föreningen skall verka för en stimulerande, kvalitativ och trygg miljö för barnen/eleverna.

Huvudmannen ansvarar för att utbildningen genomförs i enlighet med bestämmelserna i skollagen och övriga styrdokument för svensk skola.

Rektorn skall i anställningsvillkor och tjänstebeskrivning ges uppdraget att ansvara för och leda det pedagogiska arbetet. Rektorn ansvarar även för den inre organisationen.

För den dagliga pedagogiska verksamheten skall föreningen ha behörig personal anställd.

Verksamheten skall drivas i enlighet med montessoripedagogikens anda och idéer.

Föreningen skall drivas utan vinstintresse och är politiskt och religiöst obunden.

§4 Medlem

A. Medlemsformer:

Man kan gå med i föreningen som ordinarie medlem eller som stödmedlem.

Ordinarie medlem är medlem som är vårdnadshavare till barn/elev i verksamheten. Varje ordinarie medlem äger rösträtt på föreningens stämmor. En eller två vårdnadshavare motsvarar ett medlemskap

Stödmedlem är medlem som stödjer föreningens ändamål. Stödmedlem äger förslags- och yttranderätt.

B. Antagande i föreningen:

Föreningen är öppen för alla intresserade, om sökande kan väntas följa föreningens stadgar och beslut samt bidra till förverkligandet av föreningens ändamål.

Ansökan sker skriftligen.

Ansökan sker i enlighet med rådande föreningsfrihet enligt regeringsformen kapitel 2. Stadgar Västerhaninge Montessoriskola Ekonomisk Förening Senast ändrade 2018-05-24

 

Ansökan om inträde prövas av styrelsen eller den styrelsen utser.

C. Rösträtt:

Ett ordinarie medlemskap ger en röst på föreningens stämmor, detta oavsett det antal antagna barn som man är vårdnadshavare för.

Stödmedlem äger ej rösträtt på föreningens stämmor.

Röstning genom fullmaktsförfarande är tillåten.

Ingen får såsom ombud ha mer än två röster vid föreningens stämmor.

D. Åtagande:

Det åligger varje medlem att, utan krav på ersättning, uppfylla sitt medlemskaps åtagande gentemot föreningen. Åtagandet består dels av att deltaga i någon av de gemensamma arbetsgrupperna, dels av eventuella enskilda insatser. Det ankommer på styrelsen att ge närmare anvisningar om hur dessa skyldigheter skall fullgöras.

E. Utträde:

Ansökan om utträde sker skriftligen till styrelsen.

F. Uteslutning:

En medlem som inte följer stadgarna eller de regler och åligganden som beslutas om i föreningen kan uteslutas.

Om ordinarie medlem ej ansökt om utträde inom 6 månader efter det att barn/elev slutat i verksamheten utesluts medlem med omedelbar verkan.

Styrelsen fattar beslut om uteslutning.

§ 5 Förlust av rösträtt

Medlem som uteslutits eller begärt utträde förlorar genast rätten att delta i överläggningar och beslut om föreningens angelägenheter.

§ 6 Insats:

Medlem skall betala en insats per medlemskap. Insatsen är 1600 SEK och skall erläggas inom en månad efter det att meddelande om antagning till föreningen mottagits. Insatsen skall inbetalas till föreningens konto. Stadgar Västerhaninge Montessoriskola Ekonomisk Förening Senast ändrade 2018-05-24

Insatsen återbetalas vid utträde ur föreningen, dock återbetalas max insatsbeloppet.

Om medlem utesluts går insatsen förlorad.

§ 7 Styrelse

Styrelsen skall bestå av minst fyra och högst tio ledamöter samt högst sju suppleanter. Majoriteten av ledamöterna skall utgöras av ordinarie medlemmar.

Föreningsstämman utser styrelse samt ordförande i styrelsen. Styrelsen är beslutsmässig när mer än hälften av styrelsens ledamöter är närvarande, dock minst tre. Beslut fattas med enkel majoritet. Vid lika röstetal har ordförande utslagsröst utom vid personval då lotten avgör.

Mandattiden för styrelseledamöter och suppleanter är 2 år. Halva styrelsen väljs vartannat år för att säkerställa kontinuitet i styrelsearbetet.

Mandattid om 1 år får förekomma när så krävs för att balansera upp mandattiden enligt stycket innan.

Huvudmannaskapet förvaltas av styrelsen.

Medlem skall deltaga i den ekonomiska verksamheten genom att utföra arbete i någon av föreningens olika arbetsgrupper. Årsstämman fastställer organisationen för arbetet. Styrelsen fördelar arbetsuppgifter.

§ 8 Firmateckning

Föreningens firma tecknas av styrelsen eller den eller de som styrelsen utser.

§ 9 Revisor

Föreningsstämman utser en ordinarie revisor. Revisorn väljs för tiden fram till nästkommande ordinarie föreningsstämma.

§ 10 Årsredovisning

Styrelsen skall på lämpligt sätt delge medlemmarna årsredovisningshandlingarna och revisionsberättelsen senast två veckor före ordinarie föreningsstämma.

§ 11 Räkenskapsår

Föreningens räkenskapsår omfattar 1 juli – 30 juni. Stadgar Västerhaninge Montessoriskola Ekonomisk Förening Senast ändrade 2018-05-24

§ 12 Kallelse

Kallelse till ordinarie föreningsstämma ska utfärdas tidigast sex veckor och senast fyra veckor före den ordinarie föreningsstämman. Kallelse till extra föreningsstämma ska utfärdas tidigast sex veckor och senast två veckor före den extra föreningsstämman. Kallelse publiceras på föreningens webbsida samt skickas via e-post till de som anmält e-postadress till föreningens register.

Övrig information till föreningens medlemmar publiceras på föreningens hemsida.

§ 13 Ordinarie stämma

Ordinarie föreningsstämma äger rum före oktober månads utgång.

Beslut på ordinarie föreningsstämma fattas med enkel majoritet med utslagsröst för mötesordförande vid lika röstetal utom vid personval då lotten skall avgöra.

Vid ordinarie föreningsstämma skall följande ärenden förekomma:

1. Val av ordförande och sekreterare vid stämman 2. Fråga om mötets behöriga utlysande 3. Fastställande av röstlängd 4. Val av två justerare och tillika rösträknare 5. Föredragning av årsberättelse och revisionsberättelse 6. Fastställande av resultat- och balansräkning samt beslut om disposition av årets vinst eller förlust 7. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen 8. Fastställande av budget 9. Val av styrelseledamöter och suppleanter 10. Val av revisor 11. Beslut om arbetsinsatser för föreningens medlemmar 12. Val av valberedning, två personer, varav en sammankallande 13. Inkomna motioner

Motion skall skriftligen ha inkommit till styrelsen senast två månader före stämman. Styrelsen bör yttra sig över inkomna motioner samt delge detta till medlemmarna på lämpligt sätt innan stämman.

§ 14 Extra föreningsstämma

Extra stämma skall hållas då styrelsen finner det nödvändigt eller då det påkallas av revisor eller minst 1/10 av samtliga röstberättigade. I kallelsen skall det anges för vilket ändamål den extra föreningsstämman kallas. Andra frågor än de i kallelsen angivna får inte tas upp till beslut. Stämman skall hållas senast två veckor efter det att styrelsen fått kännedom om att den påkallats enligt ovan. Stadgar Västerhaninge Montessoriskola Ekonomisk Förening Senast ändrade 2018-05-24

§ 15 Upplösning

Beslut om upplösning av föreningen skall fattas vid två på varandra följande föreningsstämmor, varav minst en skall vara ordinarie föreningsstämma. Beslut om upplösning fattas med minst två tredjedelars majoritet. Beslut om upplösning är även giltigt om samtliga röstberättigade i föreningen är eniga därom på en föreningsstämma. Vid föreningens upplösning skall förekommande tillgångar, sedan samtliga skulder och förpliktelser infriats, tillfalla medlemmarna till lika andel per medlemskap.

§ 16 Stadgeändring

Ett beslut om ändring av stadgarna fattas av föreningsstämman. Det är giltigt om det biträtts av minst två tredjedelar av de röstande.

§17 Övrigt

I övrigt gäller reglerna i lagen om ekonomiska föreningar, 1987:667.