Jämställdhetspolicy

För personal inom Västerhaninge Montessoriskola ska arbetsvillkor och utvecklingsmöjligheter inte vara beroende av kön eller ursprung.

Det ligger i skolans intresse att verka för en mångfald och ta tillvara på personalens olika erfarenheter, egenskaper och kunskaper. Genom detta skapar vi en kreativ och utvecklande arbetsmiljö som ökar förutsättningarna att uppnå ett optimalt resultat.

 

Lokalpolicy

Allmänt
Denna policy reglerar nyttjandet av Ugglans lokaler för andra ändamål än skol- och fritidsverksamhet.

Olika typer av aktiviteter
Ugglans lokaler kan normalt nyttjas till aktiviteter som är kopplade till verksamheten eller föreningen, t.ex. årlig workshop, personalsammankomster, föreningsmöten och fester anordnade av trivselgruppen.

Styrelsen kan besluta att låna ut lokalen även till privata ändamål efter skriftlig ansökan.

Styrelsen beviljar normalt inte lån av lokal för aktiviteter med kommersiella inslag.

Återställande efter nyttjande
Den som ansvarar för den aktivitet som ägt rum i lokalerna ansvarar även för att lokalerna återställs i det skick som krävs för nästföljande skol- eller fritidsaktivitet.

Detta innebär att:

  • lokalerna skall vara städade
  • alla möbler skall ställas tillbaka på sina platser.

.

Städgruppen

Den som är ansvarig för en aktivitet som skall äga rum i lokalerna är även ansvarig för att:

informera städgruppen om aktiviteten i god tid och;
överenskomma med städgruppen hur städningen skall hanteras.

Val av dagar och tider
Aktiviteter i Ugglans lokaler som inte är ordinarie skol- och fritidsaktiviteter skall förläggas på dagar och tider som inte stör normal städning

Hantering av personalinformation inom Västerhaninge Montessoriskola

I sin strävan att vara en utmärkt arbetsgivare är det en grundförutsättning att Ugglan hanterar information om anställda och deras villkor på ett rationellt sätt.

Grundinformation om alla anställda, undantaget rektor, återfinns i en lösenordsskyddad arbetsbok i Excel. Denna arbetsbok innehåller minst följande information:

Namn
Personnummer
Adress
Anställningsdatum
Anställningsform
Eventuellt slutdatum
Tjänstgöringsgrad
Konto för löneutbetalning
Skattetabell
Lön (omräknad till heltidslön)
Datum från vilken nuvarande lön gäller.
Lönehistorik (datum och ny nivå)
Referens till anställningsavtal
Datum för senast utskrivna intyg/betyg
Flagga för inkommet utdrag ur belastningsregistret

Rektor ansvarar för arbetsboken och uppdaterar denna.

Arbetsboken förses med ny revision vid varje uppdatering

Vid ändringar som kassör eller löneutbetalare behöver skickas arbetsboken via mail till dessa med en not om vad som har ändrats.

Föreningens ordförande får alltid en kopia vid ändringar.

Kassör och löneutbetalare bekräftar alltid i vändande mail att ny version mottagits.

Tidigare anställda ligger kvar i dokumentet.

Motsvarande uppgifter för rektor ansvarar ordförande för.

Löneutbetalare ansvarar för att notera när uppdateringar skickats in till KP avseende pensioner.

Alla samtal med personalen som rör deras anställningar och villkor förs av rektor. Rektor ansvarar för att;

anställningskontrakt upprättas inom skälig tid och att de hålls aktuella.
att överenskommelser med anställda som binder föreningen görs skriftligt och lagras på tillfredsställande sätt.
att betyg/intyg skrivs ut när så är påkallat.

Vid var tillfälle skall det finnas en, av behörig firmatecknare påskriven, fullmakt som beskriver rektors befogenhet att teckna avtal med anställda och att företräda föreningen i personalärenden.

Löneutbetalaren ansvarar för att

anställda erhåller lön utsatt datum
anställda erhåller lönespecifikationer och kontrolluppgifter
skäliga ansträngningar görs för att anmäla uppgiftsändringar till KP som underlag för pensionsberäkningar.
notera när uppdateringar skickats in till KP.

KP ansvarar för att informera anställd om pensionsinbetalningar.

Not:

Excelböcker lösenordsskyddas genom att välja VERKTYG, SKYDD, SKYDDA ARBETSBOK samt att pricka i STRUKTUR och FÖNSTER. Därefter väljs ett lösenord som sparas säkert.

Fortbildning för personal

Ugglan strävar efter att ha montessoriutbildad och behörig personal.

Personal som tar initiativ till egen fortbildning av sådan art att den kan förväntas innebära en positiv effekt på skolan, verksamhet och barn skall uppmuntras av föreningen.

Beslut om stöd till fortbildning skall beredas av rektor och tas av styrelsen i varje enskilt fall.

Följande riktlinjer gäller till stöd för styrelsens beslut:

För visstidsanställd personal bekostas längre fortbildning som regel ej.

Det är normalt sett inte så att fortbildning för visstidsanställd personal tillåts på betald arbetstid eller att obetald tjänstledighet ges för fortbildning.

För tillsvidareanställd personal är grundprincipen att Ugglan står kostnaden för hela eller delar av fortbildningen beroende på vad som är ekonomiskt möjligt och försvarbart.

Tillsvidareanställd skall inom rimliga gränser beredas möjlighet att vidareutbilda sig på arbetstid om verksamheten så tillåter.

Beslut om ovanstående utgår alltid från rådande ekonomiska läge och verksamhetens krav, inte utifrån vad som ur olika perspektiv kan anses rättvist i personalgruppen.

Om det finns anledning att befara att påbörjad utbildning inte kommer slutföras eller att personal under utbildningen kommer avsluta sin anställning kan styrelsen föreslå att den anställde ersätts för eventuell kursavgift efter utbildningens fullgörande.

Ugglan arbetar inte med konstruktioner där utbildningskostnader helt eller delvis skall återbetalas av den anställde till följd av anställningens upphörande.

Policy vid byte av arbetsgrupp

Aktiv föräldramedverkan är en viktig del av vår filosofi samt en förutsättning för att skolans drift skall fungera. Vi strävar efter att den tid och det arbete som föräldrarna lägger ner på skolan skall kännas givande och meningsfull.

I början av nytt verksamhetsår har samtliga medlemmar möjlighet att inkomma med dels tre önskemål om vilken grupp de vill verka i och dels vilka arbetsuppgifter de absolut inte kan tänkas verka i, detta inom en angiven tid. Ansvarig för arbetsgrupperna fördelar arbetet i största möjlig mån utifrån önskemålen. De familjer som inte inkommer med önskemål placeras i den grupp De anses bäst behövas. Fördelningen presenteras i samband med att kallelsen till extra föreningsstämma distribueras, varpå den antas alternativt ej antas på stämman.

Om det skulle vara så att en familj inte anser sig kunna fullfölja sina arbetsuppgifter på grund av diverse orsaker skall handlingsförfarandet vara enligt följande:

Familjen lämnar skriftligt önskemål om byte till sammankallande i den grupp man vill lämna.

Sammankallande tar kontakt med den person i styrelsen som är ansvarig för arbetsgrupperna.

Efter det att möjligheten till byte har undersökts meddelar styrelserepresentanten familjen beslutet.

Informationspolicy

Allmänt
Föreningens medlemmar har ett gemensamt ansvar att tillsammans med personalgruppen hålla föreningens hemsida uppdaterad. Det är också alla medlemmars skyldighet att löpande ta del av informationen som finns på hemsidan. Hemsidan är skolans och föreningens huvudsakliga informationsportal.

Nedan redovisad arbetsfördelning gäller.

 

Styrelsen
Styrelsen skall regelbundet informera om sin verksamhet. Detta skall i första hand realiseras genom att möteskalendarium, arbetsplaner, beslut och styrelseaktiviteter löpande redovisas på föreningens hemsida. I styrelsen skall därför utses en informationsansvarig med uppgift att vara ansvarig för att information ges till den medlem som är ansvarig för uppdatering av hemsidan (webbansvarig). Övriga styrelsemedlemmar skall ansvara för att förändringar i verksamheten som berör den arbetsgrupp de är kontaktperson till meddelas till webbansvarig.

Personal
Rektorn är ansvarig informatör i personalgruppen. Denna skall delge information om fritidsverksamheten och skolverksamheten vid styrelsemöten eller vid annat styrelseforum. Med undantag av denna information står det personalen fritt att gå ut med information till barn och föräldrar på annat sätt, t ex genom personliga brev etc.

All skriftlig information som ges till medlemmarna och som inte berör enskild person skall meddelas webbansvarig.

Arbetsgrupper
Sammankallande i respektive arbetsgrupp ansvarar för att gruppens kalendarium/arbetsschema finns tillgängligt på föreningens hemsida. All övrig information som rör arbetsgruppen meddelar sammankallande föreningens webbansvarig.

Incidenter
Incidenter av mer eller mindre allvarlig karaktär skall utan dröjsmål meddelas till styrelsen. Den i föreningen eller personalgruppen som upptäcker eller får information om ett potentiellt problem eller en allvarlig händelse, som bedöms väsentligt påverka en enskild elev eller verksamheten i stort, skall utan dröjsmål informera styrelsen. Utförligare handlingsplan lämnas i föreningens ”Krispärm”.

Policy vid läkarbesök och liknande

Läkarbesök ock liknande som är av akut art eller som ingår i en överenskommen rehabiliteringsplan kan göras under arbetstid för personalen på Västerhaninge Montessoriskola.

Ekonomisk ersättning utgår enligt överenskommelse i aktuell rehabiliteringsplan.

Övriga besök bör ligga utanför arbetstid, om detta inte är möjligt är det semester eller tjänsteledighet, i samråd med närmaste chef, som gäller. Dessa besök bekostas inte av arbetsgivaren.

Webbplats

Hemsidan är skapad i WordPress som är ett av världens största inenhållssystem (cms-system). Alla tillägg och WordPress är uppdaterad till senaste versionen 30/10-2020.

Webbplatsen är skapad av EMS Design Webbyrå som har sitt säte i Stockholm.

Hemsidan kör även SSL Certifikat (säker surf) så att du som besökare kan vara helt säker på att dina uppgifter hanteras på ett säkert och tryggt sätt. Du kan alltid se om hemsidan har ett aktivt certifikat uppe vid webbadressen (oftast som en hänglås-ikon som är grön).