Ugglan är ett föräldrakooperativ. Alla medlemsfamiljer med barn på Ugglan tillhör en arbetsgrupp som hjälper till med driften av skolan på olika sätt. Detta fyller flera syften. Dels räcker pengarna längre för skolan, dels blir alla medlemmar delaktiga i skolans drift och lär också känna varandra. Indelningen i arbetsgrupperna sker under vårterminen varje läsår och styrelsen försöker då i möjligaste mån tillgodose allas önskemål. Arbetsgrupperna är anpassade för att arbetsmängden per medlem i möjligaste mån ska vara likvärdiga. Utslaget per läsår arbetar en medlem i snitt 30- 40 timmar. Om du undrar över något mer om arbetsgruppperna när du läst här nedanför så kontaktar du styrelsen på styrelsen@ugglan.net.

Arbetsgrupper 2020/21

Ekonomi
Ekonomigruppen sköter skolans betalningar och bokföring. Ekonomigruppen ansvarar också för att pricka av inbetalningar för fritidsavgifterna. För flera av rollerna i ekonomigruppen är det en förutsättning att man har någon slags ekonomisk utbildning eller erfarenhet. Ekonomi­gruppen är nära knuten till styrelsen. Gruppen omfattar 3-4 medlemsfamiljer.

Info
Infogruppen ansvarar för att föreningen och skolan syns utåt. Gruppen sköter om föreningens hemsida och ser till att den är uppdaterad och attraktiv för besökare. Info har även hand om skolans marknadsföring och producerar föreningens medlemsmatrikel. Gruppen består av 4- 6 medlemsfamiljer.

IT
IT-gruppen planerar skolans IT-strategi och föreslår lämplig utveckling samt svarar för support. IT-gruppen står alltid redo att lösa dataproblem på skolan så snabbt som möjligt och stöttar både skolans personal och föreningen när det behövs. Gruppen består av 6- 7 medlemsfamiljer.

Jour
Jourgruppen bemannar fritids vid ordinarie personals planerade frånvaro. Det handlar om en eftermiddag i månaden när personalen har APT, men det kan också handla om studiedagar eller klämdagar. Gruppen består av 10 medlemsfamiljer. Alla familjer som placeras i jourgruppen ska lämna in utdrag från belastningsregistret.

Styrelsen
Omfattar de medlemmar som fått förtroendet att styra verksamheten. Styrelsen har en mängd fasta arbetsuppgifter och ansvarar bland annat för kontinuerlig uppföljning av verksamheten, uppföljning av föreningens ekonomi och kontakt med hyresvärden. Styrelsen fördelar även föreningens medlemmar i de olika arbetsgrupperna. Förutom de fasta arbetsuppgifterna står styrelsen alltid redo att lösa de uppgifter som kommer in under året. Vi strävar efter att ha en styrelse med medlemmar som representerar alla årskurser. Vi strävar också efter en jämn könsfördelning. Kompetens inom skolledning, ekonomi, arbetsrätt och arbetsmiljö är eftertraktat hos styrelsen. Styrelsen består av 9-11 medlemmar som väljs in vid någon av föreningens stämmor.

Städ
Städgruppen ansvarar för att skolan och fritids städas. Städningen utförs enligt givna in­struk­tioner. Städgruppen är den största gruppen, nästan hälften av föreningens medlemmar ingår i städ.

Det är även i den här gruppen man oftast blir placerad som ny medlem. Skolan städas efter varje skoldag och är uppdelad i flera städområden. Det betyder att flera familjer har städning samtidigt men på olika områden. Att vara i städgruppen har fördelen att man vet i förväg när man ska jobba. Rent praktiskt har man som medlem i städgruppen 6- 7 städpass per termin samt ca 5 städpass under sommarperioden. Utöver det ska man även vara med på en av två städdag per läsår. På städdagen hjälps städfamiljerna åt att städa skolan extra noga. Städpassen bokas i god tid före varje period och man har som medlem möjlighet att välja när man ska göra sina städpass. Antalet städpass är beroende på hur många medlemmar som är med i gruppen och kan variera över tiden.

Trivsel
Trivselgruppen skapar trivsel för föreningens medlemmar. Gruppen ordnar fika vid exempelvis föreningsstämmor, luciafirande och skolavslutning. Gruppen ordnar också en Halloweenfest och håller i den årliga resan till Romme. Gruppen består av 4 medlemsfamiljer.

Ute och inne
Ute-/innegruppen ansvarar för att ute- och innemiljön fungerar såväl trivselmässigt som säkerhetsmässigt. Ute/inne fungerar också som skolans vaktmästare, enligt ett löpande schema. Gruppen genomför vanligtvis sitt arbete på helger. Kompetens inom el, bygg, snickeri och måleri är väldigt bra att ha i gruppen. Gruppen består av 10-12 medlemsfamiljer.

Registret
Registret ansvarar för kön till skolan och föreningens medlemsregister. Gruppen ansvarar också för föreningens mailadresser och maillistor. Registret är en liten arbetsgrupp med 2 medlemsfamiljer.

Lägerskola
Som medlem i denna grupp är du med och arrangerar allt kring den lägerskola som anordnas varje vår. Lägerskolan anordnas i maj och gruppens arbete är mestadels koncentrerat till vårterminen, Gruppen består av 5 medlemsfamiljer.